Strefa Wiedzy

Przeglądaj artykuły zamieszczane przez partnerów CS Standards.
W poszczególnych sekcjach tematycznych znajdziesz interesujące cię informacje.

17.04.2015 | Certification Standards

Rodzaje dokumentów normatywnych

RODZAJE DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH

Symbole i skróty stosowane w oznaczeniach europejskich i międzynarodowych dokumentów normatywnych, służące ich identyfikacji:

EN – Norma Europejska opracowana przez CEN, CENELEC lub ETSI
ETSI EN – Norma Europejska opracowana przez ETSI
ETS – Norma Europejska opracowana przez ETSI przed 1996 r
EU (EURONORM) – Norma Europejska opracowana przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
ENV – Prenorma Europejska
HD – Dokument Harmonizacyjny CEN lub CENELEC
IS – Arkusz Interpretacyjny
IEC – Norma Międzynarodowa opracowana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC)
ISO – Norma Międzynarodowa opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO)
ISO/DAM – projekt Zmiany do Normy Międzynarodowej ISO
ISO/DIS – projekt Normy Międzynarodowej ISO
ISO/FDIS – końcowy projekt Normy Międzynarodowej ISO
ISO/IEC – Norma Międzynarodowa opracowana wspólnie przez ISO i IEC
CWA – Porozumienie Warsztatowe
CEN lub CENELEC GUIDE – Przewodnik
PAS – Specyfikacja Powszechnie Dostępna opublikowana przez ISO lub IEC
TR – Raport Techniczny
TS – Specyfikacja Techniczna
UN/ECE – dokument Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych
NP – dyrektywa nowego podejścia


Symbole i skróty stosowane w oznaczeniach polskich dokumentów normatywnych:

PN – Polska Norma
prPN – projekt Polskiej Normy
PKN – Polski Dokument Normalizacyjny inny niż norma
PN-CISPR - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe CISPR,
PN-CR - Polskie Normy wprowadzające raport CEN,
PN-CR ISO - Polskie Normy wprowadzające raport ISO przyjęty przez CEN,
PN-EN - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie EN,
PN-EN ISO - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO,
PN-EN ISO/IEC - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO/IEC,
PN-EN ISP - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie EN ISP,
PN-ENV, Polskie Normy wprowadzające prenormy europejskie EN,
PN-ENV ISO - Polskie Normy wprowadzające prenormy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO,
PN-ETS - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie ETS,
PN-ETSI EN - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie ETSI EN,
PN-HD - Polskie Normy wprowadzające dokumenty harmonizacyjne CEN lub CENELEC,
PN-IEC - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe IEC,
PN-IEC TS - Polskie Normy wprowadzające specyfikacje techniczne IEC,
PN-ISO - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe ISO,
PN-ISO/IEC - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe ISO/IEC,
PN-ISO/IEC ISP - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe ISO/IEC ISP,
PN-…/A-…do PN-…/Z-… - normy tzw. „własne” o zapisie numeru stosowanym do końca 1993 roku,
PN-A-… do PN-Z-… - normy tzw. „własne” o zapisie numeru stosowanym od początku 1994 roku.

Do tych zasadniczych oznaczeń dokumentów normatywnych dochodzą jeszcze skróty i symbole związane z wprowadzaniem zmian, poprawek i uzupełnień publikowanych jako odrębne arkusze uaktualniające dany dokument:

/A – zmiana do normy opublikowana w postaci osobnego arkusza
/Ak – arkusz krajowy do PN-EN, PN-EN ISO, PN-ISO lub PN-IEC
/Ad – dodatek do normy opublikowany w postaci osobnego arkusza
/Ap – poprawka krajowa do PN opublikowana w postaci osobnego arkusza
/AC – poprawka do normy opublikowana w postaci osobnego arkusza
/Az – zmiana krajowa do PN opublikowana w postaci osobnego arkusza.


W PN występują skróty odnoszące się do porównania danej normy z innymi normami:
IDT – norma identyczna, całkowicie zgodna merytorycznie i formalnie z porównywaną normą
EQV – norma ujednolicona, całkowicie zgodna merytorycznie ale różniąca się formalnie z porównywaną normą
MOD – norma modyfikowana, całkowicie niezgodna merytorycznie i formalnie z porównywaną normą

Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS) (wydanie polskie);

Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS) opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) stanowi podstawę opracowywania międzynarodowych, europejskich i krajowych katalogów norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych. Jest ona również stosowana jako podstawa do klasyfikowania norm i dokumentów normalizacyjnych w bazach danych, bibliotekach.

ICS jest hierarchiczną klasyfikacją trójpoziomową:
▪ Poziom pierwszy obejmuje dziedziny działalności normalizacyjnej, np.
01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja

▪ Poziom drugi obejmuje grupy, na które zostały podzielone dziedziny, np.
01.140 Informacja. Działalność wydawnicza

▪ Poziom trzeci obejmuje podgrupy, na które zostały podzielone grupy, np.
01.140.20 Informacja naukowa