Strefa Wiedzy

Przeglądaj artykuły zamieszczane przez partnerów CS Standards.
W poszczególnych sekcjach tematycznych znajdziesz interesujące cię informacje.

14.04.2014 | Certification Standards

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD, od 1 stycznia 2010 PKD 2011)– jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

PKD (również PKD 2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważającedrugorzędnepomocnicze. PKD-2007 jest również klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do poprzednich, nie zawiera podsekcji.

Spis treści

Poziomy PKD 2007

 • poziom pierwszy – sekcja – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – dział – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – grupa – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – klasa – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;

do tego poziomu klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev.2. Odrębność pojawia się na następnym poziomie:

 • poziom piąty – podklasa – oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Zastosowanie

PKD wykorzystywana jest do:

 • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
 • przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
 • zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
 • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
 • sporządzania porównań międzynarodowych,
 • zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

Powiązania PKD z klasyfikacjami międzynarodowymi i polskimi

Zgodność z klasyfikacjami międzynarodowymi

PKD (również PKD 2004) zachowała pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową względem NACE Rev.1 – do poziomu klasy (4 znaków) PKD jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, natomiast poziom podklasy, oznaczony kodem alfanumerycznym (XX.XX.A) jest poziomem krajowym, uwzględniającym potrzeby i specyfikę gospodarki polskiej. Odpowiednio PKD 2007 odpowiada Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Z kolei ta opracowana została zgodnie z opracowaną przez ONZ Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności ISIC Rev.4 – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

Rozwój i zmiany klasyfikacji PKD

PKD

Została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1999 Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od 1 stycznia 2000 PKD zastąpiła całkowicie EKD.

PKD 2004

Klasyfikacje PKD zmieniło w 2004 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia (Dz. U. nr 33, poz. 289) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

PKD 2007

Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności). Na poziomie europejskim zostały wprowadzone do klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev.2 – (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE nr L 393 z 30.12.2006 r., s. 1). Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Konieczność zmian klasyfikacji wynikała:

 • z potrzeby zwiększenia harmonizacji klasyfikacji na poziomie międzynarodowym umożliwiającej szerszą wymianę informacji,
 • z zachodzących zmian ekonomicznych i gospodarczych, a w szczególności rozwoju nowych technologii i rodzajów działalności.

Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009. W tym czasie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Podział gospodarki według PKD 2007

 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

01

.

UPRAWY ROLNECHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

.

01.1

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

.

01.2

Uprawa roślin wieloletnich

.

01.3

Rozmnażanie roślin

.

01.4

Chów i hodowla zwierząt

.

01.5

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

.

01.6

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

.

01.7

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

02

.

LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

.

02.1

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,

z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

.

02.2

Pozyskiwanie drewna

.

02.3

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych,

z wyłączeniem drewna

.

02.4

Działalność usługowa związana z leśnictwem

03

.

RYBACTWO

.

03.1

Rybołówstwo

.

03.2

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

05

.

WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)

.

05.1

Wydobywanie węgla kamiennego

.

05.2

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

06

.

GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ i GAZU ZIEMNEGO

.

06.1

Górnictwo ropy naftowej

.

06.2

Górnictwo gazu ziemnego

07

.

GÓRNICTWO RUD METALI

.

07.1

Górnictwo rud żelaza

.

07.2

Górnictwo rud metali nieżelaznych

08

.

POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

.

08.1

Wydobywanie kamieniapiasku i gliny

.

08.9

Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

.

09.1

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

.

09.9

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo

i wydobywanie

 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

10

.

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

.

10.1

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

.

10.2

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

.

10.3

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

.

10.4

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego

i zwierzęcego

.

10.5

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

.

10.6

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

.

10.7

Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

.

10.8

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

.

10.9

Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

11

11.0

PRODUKCJA NAPOJÓW

12

12.0

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

13

.

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

.

13.1

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

.

13.2

Produkcja tkanin

.

13.3

Wykończanie wyrobów włókienniczych

.

13.9

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

14

.

PRODUKCJA ODZIEŻY

.

14.1

Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

.

14.2

Produkcja wyrobów futrzarskich

.

14.3

Produkcja odzieży dzianej

15

.

PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

.

15.1

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

.

15.2

Produkcja obuwia

16

.

PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

.

16.1

Produkcja wyrobów tartacznych

.

16.2

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17

.

PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

.

17.1

Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

.

17.2

Produkcja wyrobów z papieru i tektury

18

.

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

.

18.1

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

.

18.2

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

19

.

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

.

19.1

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

.

19.2

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20

.

PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

.

20.1

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

.

20.2

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

.

20.3

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

.

20.4

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących

i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

.

20.5

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

.

20.6

Produkcja włókien chemicznych

21

.

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

.

21.1

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

.

21.2

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22

.

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

.

22.1

Produkcja wyrobów z gumy

.

22.2

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

23

.

PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

.

23.1

Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

.

23.2

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

.

23.3

Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

.

23.4

Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

.

23.5

Produkcja cementu, wapna i gipsu

.

23.6

Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

.

23.7

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

.

23.9

Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów

z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

24

.

PRODUKCJA METALI

.

24.1

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

.

24.2

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych

i łączników, ze stali

.

24.3

Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

.

24.4

Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

.

24.5

Odlewnictwo metali

25

.

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

.

25.1

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

.

25.2

Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

.

25.3

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

.

25.4

Produkcja broni i amunicji

.

25.5

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

.

25.6

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

.

25.7

Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi

i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

.

25.9

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

26

.

PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

.

26.1

Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

.

26.2

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

.

26.3

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

.

26.4

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

.

26.5

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

.

26.6

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

.

26.7

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

.

26.8

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

27

.

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

.

27.1

Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

.

27.2

Produkcja baterii i akumulatorów

.

27.3

Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

.

27.4

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

.

27.5

Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

.

27.9

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28

.

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

.

28.1

Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

.

28.2

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

.

28.3

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

.

28.4

Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

.

28.9

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

29

.

PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP

I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

.

29.1

Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

.

29.2

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

.

29.3

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

30

.

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

.

30.1

Produkcja statków i łodzi

.

30.2

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

.

30.3

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych

i podobnych maszyn

.

30.4

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

.

30.9

Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31

31.0

PRODUKCJA MEBLI

32

.

POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

.

32.1

Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

.

32.2

Produkcja instrumentów muzycznych

.

32.3

Produkcja sprzętu sportowego

.

32.4

Produkcja gier i zabawek

.

32.5

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

.

32.9

Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33

.

NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

.

33.1

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

.

33.2

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 

Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

35

.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

.

35.1

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

.

35.2

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

.

35.3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę

i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją[

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

36

36.0

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

37

37.0

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

38

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

.

38.1

Zbieranie odpadów

.

38.2

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

.

38.3

Odzysk surowców

39

39.0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

Sekcja F – Budownictwo

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

41

.

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

.

41.1

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

.

41.2

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42

.

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

.

42.1

Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

.

42.2

Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

.

42.3

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43

.

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

.

43.1

Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

.

43.2

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

.

43.3

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

.

43.9

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

45

.

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

.

45.1

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

.

45.2

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

.

45.3

Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

.

45.4

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa

i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46

.

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

.

46.1

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

.

46.2

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

.

46.3

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

.

46.4

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

.

46.5

Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej

i komunikacyjnej

.

46.6

Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

.

46.7

Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

.

46.9

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47

.

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

.

47.1

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

.

47.2

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.3

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych

na stacjach paliw

.

47.4

Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej

i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.5

Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.6

Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.7

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.8

Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

.

47.9

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

49

.

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

.

49.1

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

.

49.2

Transport kolejowy towarów

.

49.3

Pozostały transport lądowy pasażerski

.

49.4

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

.

49.5

Transport rurociągowy

50

.

TRANSPORT WODNY

.

50.1

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

.

50.2

Transport morski i przybrzeżny towarów

.

50.3

Transport wodny śródlądowy pasażerski

.

50.4

Transport wodny śródlądowy towarów

51

.

TRANSPORT LOTNICZY

.

51.1

Transport lotniczy pasażerski

.

51.2

Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

52

.

MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

.

52.1

Magazynowanie i przechowywanie towarów

.

52.2

Działalność usługowa wspomagająca transport

53

.

DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

.

53.1

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

.

53.2

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

55

.

ZAKWATEROWANIE

.

55.1

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

.

55.2

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

.

55.3

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

.

55.9

Pozostałe zakwaterowanie

56

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

.

56.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

.

56.2

Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

.

56.3

Przygotowywanie i podawanie napojów

 

Sekcja J – Informacja i komunikacja

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

58

.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

.

58.1

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

.

58.2

Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

59

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHNAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

.

59.1

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo

i programami telewizyjnymi

.

59.2

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60

.

NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

.

60.1

Nadawanie programów radiofonicznych

.

60.2

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61

.

TELEKOMUNIKACJA

.

61.1

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

.

61.2

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

.

61.3

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

.

61.9

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62

62.0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

63

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

.

63.1

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

.

63.2

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

64

.

FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

.

64.1

Pośrednictwo pieniężne

.

64.2

Działalność holdingów finansowych

.

64.3

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

.

64.9

Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65

.

UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

.

65.1

Ubezpieczenia

.

65.2

Reasekuracja

.

65.3

Fundusze emerytalne

66

.

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

.

66.1

Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

.

66.2

Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

.

66.3

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

68

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

.

68.1

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

.

68.2

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

.

68.3

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

69

.

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

.

69.1

Działalność prawnicza

.

69.2

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70

.

DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

.

70.1

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,

z wyłączeniem holdingów finansowych

.

70.2

Doradztwo związane z zarządzaniem

71

.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

.

71.1

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane

z nią doradztwo techniczne

.

71.2

Badania i analizy techniczne

72

.

BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

.

72.1

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

.

72.2

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73

.

REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

.

73.1

Reklama

.

73.2

Badanie rynku i opinii publicznej

74

.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

.

74.1

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

.

74.2

Działalność fotograficzna

.

74.3

Działalność związana z tłumaczeniami

.

74.9

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

75

75.0

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

77

.

WYNAJEM I DZIERŻAWA

.

77.1

Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

.

77.2

Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego

i domowego

.

77.3

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

.

77.4

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

.

78.1

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy

i pozyskiwaniem pracowników

.

78.2

Działalność agencji pracy tymczasowej

.

78.3

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79

.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

.

79.1

Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

.

79.9

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji

i działalności z nią związane

80

.

DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

.

80.1

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

.

80.2

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

.

80.3

Działalność detektywistyczna

81

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

.

81.1

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku

w budynkach

.

81.2

Sprzątanie obiektów

.

81.3

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

.

82.1

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

.

82.2

Działalność centrów telefonicznych (call center)

.

82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

.

82.9

Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

84

.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

.

84.1

Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

.

84.2

Usługi na rzecz całego społeczeństwa

.

84.3

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

 

Sekcja P – Edukacja

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

85

.

EDUKACJA

.

85.1

Wychowanie przedszkolne

.

85.2

Szkoły podstawowe

.

85.3

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

.

85.4

Szkoły policealne oraz wyższe

.

85.5

Pozaszkolne formy edukacji

.

85.6

Działalność wspomagająca edukację

 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

86

.

OPIEKA ZDROWOTNA

.

86.1

Działalność szpitali

.

86.2

Praktyka lekarska

.

86.9

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

87

.

POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

.

87.1

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

.

87.2

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

.

87.3

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

.

87.9

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88

.

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

.

88.1

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

.

88.9

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

90

90.0

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

91

91.0

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

92

92.0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

93

.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

.

93.1

Działalność związana ze sportem

.

93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

94

.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

.

94.1

Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

.

94.2

Działalność związków zawodowych

.

94.9

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

95

.

NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

.

95.1

Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

.

95.2

Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

96

96.0

POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

97

97.0

GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

98

.

GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

.

98.1

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

.

98.2

Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

99

99.0

ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD, od 1 stycznia 2010 PKD 2011)– jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

PKD (również PKD 2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważającedrugorzędnepomocnicze. PKD-2007 jest również klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do poprzednich, nie zawiera podsekcji.

Spis treści

Poziomy PKD 2007

 • poziom pierwszy – sekcja – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – dział – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – grupa – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – klasa – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;

do tego poziomu klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev.2. Odrębność pojawia się na następnym poziomie:

 • poziom piąty – podklasa – oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Zastosowanie

PKD wykorzystywana jest do:

 • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
 • przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
 • zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
 • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
 • sporządzania porównań międzynarodowych,
 • zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

Powiązania PKD z klasyfikacjami międzynarodowymi i polskimi

Zgodność z klasyfikacjami międzynarodowymi

PKD (również PKD 2004) zachowała pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową względem NACE Rev.1 – do poziomu klasy (4 znaków) PKD jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, natomiast poziom podklasy, oznaczony kodem alfanumerycznym (XX.XX.A) jest poziomem krajowym, uwzględniającym potrzeby i specyfikę gospodarki polskiej. Odpowiednio PKD 2007 odpowiada Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Z kolei ta opracowana została zgodnie z opracowaną przez ONZ Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności ISIC Rev.4 – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

Rozwój i zmiany klasyfikacji PKD

PKD

Została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1999 Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od 1 stycznia 2000 PKD zastąpiła całkowicie EKD.

PKD 2004

Klasyfikacje PKD zmieniło w 2004 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia (Dz. U. nr 33, poz. 289) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

PKD 2007

Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności). Na poziomie europejskim zostały wprowadzone do klasyfikacji Unii Europejskiej – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev.2 – (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE nr L 393 z 30.12.2006 r., s. 1). Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Konieczność zmian klasyfikacji wynikała:

 • z potrzeby zwiększenia harmonizacji klasyfikacji na poziomie międzynarodowym umożliwiającej szerszą wymianę informacji,
 • z zachodzących zmian ekonomicznych i gospodarczych, a w szczególności rozwoju nowych technologii i rodzajów działalności.

Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009. W tym czasie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Podział gospodarki według PKD 2007

 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

01

.

UPRAWY ROLNECHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

.

01.1

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

.

01.2

Uprawa roślin wieloletnich

.

01.3

Rozmnażanie roślin

.

01.4

Chów i hodowla zwierząt

.

01.5

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

.

01.6

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

.

01.7

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

02

.

LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

.

02.1

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,

z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

.

02.2

Pozyskiwanie drewna

.

02.3

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych,

z wyłączeniem drewna

.

02.4

Działalność usługowa związana z leśnictwem

03

.

RYBACTWO

.

03.1

Rybołówstwo

.

03.2

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

05

.

WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)

.

05.1

Wydobywanie węgla kamiennego

.

05.2

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

06

.

GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ i GAZU ZIEMNEGO

.

06.1

Górnictwo ropy naftowej

.

06.2

Górnictwo gazu ziemnego

07

.

GÓRNICTWO RUD METALI

.

07.1

Górnictwo rud żelaza

.

07.2

Górnictwo rud metali nieżelaznych

08

.

POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

.

08.1

Wydobywanie kamieniapiasku i gliny

.

08.9

Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

.

09.1

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

.

09.9

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo

i wydobywanie

 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

10

.

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

.

10.1

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

.

10.2

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

.

10.3

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

.

10.4

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego

i zwierzęcego

.

10.5

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

.

10.6

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

.

10.7

Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

.

10.8

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

.

10.9

Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

11

11.0

PRODUKCJA NAPOJÓW

12

12.0

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

13

.

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

.

13.1

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

.

13.2

Produkcja tkanin

.

13.3

Wykończanie wyrobów włókienniczych

.

13.9

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

14

.

PRODUKCJA ODZIEŻY

.

14.1

Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

.

14.2

Produkcja wyrobów futrzarskich

.

14.3

Produkcja odzieży dzianej

15

.

PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

.

15.1

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

.

15.2

Produkcja obuwia

16

.

PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

.

16.1

Produkcja wyrobów tartacznych

.

16.2

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17

.

PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

.

17.1

Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

.

17.2

Produkcja wyrobów z papieru i tektury

18

.

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

.

18.1

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

.

18.2

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

19

.

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

.

19.1

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

.

19.2

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20

.

PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

.

20.1

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

.

20.2

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

.

20.3

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

.

20.4

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących

i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

.

20.5

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

.

20.6

Produkcja włókien chemicznych

21

.

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

.

21.1

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

.

21.2

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22

.

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

.

22.1

Produkcja wyrobów z gumy

.

22.2

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

23

.

PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

.

23.1

Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

.

23.2

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

.

23.3

Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

.

23.4

Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

.

23.5

Produkcja cementu, wapna i gipsu

.

23.6

Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

.

23.7

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

.

23.9

Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów

z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

24

.

PRODUKCJA METALI

.

24.1

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

.

24.2

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych

i łączników, ze stali

.

24.3

Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

.

24.4

Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

.

24.5

Odlewnictwo metali

25

.

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

.

25.1

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

.

25.2

Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

.

25.3

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

.

25.4

Produkcja broni i amunicji

.

25.5

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

.

25.6

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

.

25.7

Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi

i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

.

25.9

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

26

.

PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

.

26.1

Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

.

26.2

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

.

26.3

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

.

26.4

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

.

26.5

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

.

26.6

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

.

26.7

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

.

26.8

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

27

.

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

.

27.1

Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

.

27.2

Produkcja baterii i akumulatorów

.

27.3

Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

.

27.4

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

.

27.5

Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

.

27.9

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28

.

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

.

28.1

Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

.

28.2

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

.

28.3

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

.

28.4

Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

.

28.9

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

29

.

PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP

I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

.

29.1

Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

.

29.2

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

.

29.3

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

30

.

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

.

30.1

Produkcja statków i łodzi

.

30.2

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

.

30.3

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych

i podobnych maszyn

.

30.4

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

.

30.9

Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31

31.0

PRODUKCJA MEBLI

32

.

POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

.

32.1

Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

.

32.2

Produkcja instrumentów muzycznych

.

32.3

Produkcja sprzętu sportowego

.

32.4

Produkcja gier i zabawek

.

32.5

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

.

32.9

Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33

.

NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

.

33.1

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

.

33.2

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 

Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

35

.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

.

35.1

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

.

35.2

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

.

35.3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę

i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją[

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

36

36.0

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

37

37.0

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

38

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

.

38.1

Zbieranie odpadów

.

38.2

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

.

38.3

Odzysk surowców

39

39.0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

Sekcja F – Budownictwo

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

41

.

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

.

41.1

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

.

41.2

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42

.

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

.

42.1

Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

.

42.2

Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

.

42.3

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43

.

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

.

43.1

Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

.

43.2

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

.

43.3

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

.

43.9

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

45

.

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

.

45.1

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

.

45.2

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

.

45.3

Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

.

45.4

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa

i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46

.

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

.

46.1

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

.

46.2

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

.

46.3

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

.

46.4

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

.

46.5

Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej

i komunikacyjnej

.

46.6

Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

.

46.7

Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

.

46.9

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47

.

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

.

47.1

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

.

47.2

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.3

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych

na stacjach paliw

.

47.4

Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej

i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.5

Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.6

Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.7

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

.

47.8

Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

.

47.9

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

49

.

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

.

49.1

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

.

49.2

Transport kolejowy towarów

.

49.3

Pozostały transport lądowy pasażerski

.

49.4

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

.

49.5

Transport rurociągowy

50

.

TRANSPORT WODNY

.

50.1

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

.

50.2

Transport morski i przybrzeżny towarów

.

50.3

Transport wodny śródlądowy pasażerski

.

50.4

Transport wodny śródlądowy towarów

51

.

TRANSPORT LOTNICZY

.

51.1

Transport lotniczy pasażerski

.

51.2

Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

52

.

MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

.

52.1

Magazynowanie i przechowywanie towarów

.

52.2

Działalność usługowa wspomagająca transport

53

.

DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

.

53.1

Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

.

53.2

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

55

.

ZAKWATEROWANIE

.

55.1

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

.

55.2

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

.

55.3

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

.

55.9

Pozostałe zakwaterowanie

56

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

.

56.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

.

56.2

Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

.

56.3

Przygotowywanie i podawanie napojów

 

Sekcja J – Informacja i komunikacja

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

58

.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

.

58.1

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

.

58.2

Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

59

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHNAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

.

59.1

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo

i programami telewizyjnymi

.

59.2

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60

.

NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

.

60.1

Nadawanie programów radiofonicznych

.

60.2

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61

.

TELEKOMUNIKACJA

.

61.1

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

.

61.2

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

.

61.3

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

.

61.9

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62

62.0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

63

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

.

63.1

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

.

63.2

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

64

.

FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

.

64.1

Pośrednictwo pieniężne

.

64.2

Działalność holdingów finansowych

.

64.3

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

.

64.9

Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65

.

UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

.

65.1

Ubezpieczenia

.

65.2

Reasekuracja

.

65.3

Fundusze emerytalne

66

.

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

.

66.1

Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

.

66.2

Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

.

66.3

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

68

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

.

68.1

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

.

68.2

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

.

68.3

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

69

.

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

.

69.1

Działalność prawnicza

.

69.2

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70

.

DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

.

70.1

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,

z wyłączeniem holdingów finansowych

.

70.2

Doradztwo związane z zarządzaniem

71

.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

.

71.1

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane

z nią doradztwo techniczne

.

71.2

Badania i analizy techniczne

72

.

BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

.

72.1

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

.

72.2

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73

.

REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

.

73.1

Reklama

.

73.2

Badanie rynku i opinii publicznej

74

.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

.

74.1

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

.

74.2

Działalność fotograficzna

.

74.3

Działalność związana z tłumaczeniami

.

74.9

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

75

75.0

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

77

.

WYNAJEM I DZIERŻAWA

.

77.1

Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

.

77.2

Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego

i domowego

.

77.3

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

.

77.4

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

.

78.1

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy

i pozyskiwaniem pracowników

.

78.2

Działalność agencji pracy tymczasowej

.

78.3

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79

.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

.

79.1

Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

.

79.9

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji

i działalności z nią związane

80

.

DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

.

80.1

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

.

80.2

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

.

80.3

Działalność detektywistyczna

81

.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

.

81.1

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku

w budynkach

.

81.2

Sprzątanie obiektów

.

81.3

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82

.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

.

82.1

Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

.

82.2

Działalność centrów telefonicznych (call center)

.

82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

.

82.9

Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

84

.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

.

84.1

Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

.

84.2

Usługi na rzecz całego społeczeństwa

.

84.3

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

 

Sekcja P – Edukacja

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

85

.

EDUKACJA

.

85.1

Wychowanie przedszkolne

.

85.2

Szkoły podstawowe

.

85.3

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

.

85.4

Szkoły policealne oraz wyższe

.

85.5

Pozaszkolne formy edukacji

.

85.6

Działalność wspomagająca edukację

 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

86

.

OPIEKA ZDROWOTNA

.

86.1

Działalność szpitali

.

86.2

Praktyka lekarska

.

86.9

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

87

.

POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

.

87.1

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

.

87.2

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

.

87.3

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

.

87.9

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88

.

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

.

88.1

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

.

88.9

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

90

90.0

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

91

91.0

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

92

92.0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

93

.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

.

93.1

Działalność związana ze sportem

.

93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

94

.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

.

94.1

Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

.

94.2

Działalność związków zawodowych

.

94.9

Działalność pozostałych organizacji członkowskich

95

.

NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

.

95.1

Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

.

95.2

Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

96

96.0

POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

97

97.0

GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

98

.

GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

.

98.1

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

.

98.2

Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Dział

Grupa

Nazwa grupowania

99

99.0

ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci