Strefa Wiedzy

Przeglądaj artykuły zamieszczane przez partnerów CS Standards.
W poszczególnych sekcjach tematycznych znajdziesz interesujące cię informacje.

sortowanie:   domyślne   według daty

Art. 2373 § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w...

czytaj dalej


Ustawa określa: 1) zasady wprowadzania do obrotu i do używania: a) wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, b) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, c) aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, d) systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych – zwanych dalej „wyrobami”; 2) zasady dokonywania oceny klinicznej wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych i aktywnych wyrobów medycznych do...

czytaj dalej


SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI (SPM) W ORGANIZACJI Obowiązki pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy Pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy, ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Niezależnie czy mobberem jest on sam (lub wyznaczeni przez niego przełożeni), czy współpracownicy ofiary, a nawet osoby z zewnątrz (pacjenci w szpitalach, klienci banku, itp.), za mobbing w zakładzie pracy zawsze odpowiada pracodawca. Czym jest mobbing? To działania/zachowania dotyczące pracownika lub...

czytaj dalej


Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową. Norma podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. Norma może mieć albo charakter dokumentu technicznego i wtedy jej stosowanie jest fakultatywne albo prawno-technicznego, którego stosowanie jest obligatoryjne. Ze względu na treść i obszar stosowania wyróżnia się (według...

czytaj dalej


RODZAJE DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH Symbole i skróty stosowane w oznaczeniach europejskich i międzynarodowych dokumentów normatywnych, służące ich identyfikacji: EN – Norma Europejska opracowana przez CEN, CENELEC lub ETSI ETSI EN – Norma Europejska opracowana przez ETSI ETS – Norma Europejska opracowana przez ETSI przed 1996 r EU (EURONORM) – Norma Europejska opracowana przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali ENV – Prenorma Europejska HD – Dokument Harmonizacyjny CEN lub CENELEC IS – Arkusz...

czytaj dalej


SYSTEM ZARZĄDZANIA PŁATNOŚCIAMI - SOLIDNY PŁATNIK (SZP-SP) Organizacja budząca zaufanie Firma wiarygodna, to organizacja terminowo regulująca swoje zobowiązania. Rzetelnie wywiązujący się ze swoich płatności kooperant, to pożądany partner w biznesie. Jeśli Twoja organizacja jest solidnym płatnikiem, warto by inni o tym wiedzieli. Znak Solidny Płatnik, to coś, co wyróżnia firmę, buduje jej pozytywny wizerunek. To jasna informacja dla obecnych i przyszłych klientów, dostawców i pracowników o...

czytaj dalej


ICS to Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (International Classification for Standards - ICS). Jest ona podstawą do szeregowania dziedzinowego norm w katalogach Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów normatywnych, a także podstawą systemu prenumeraty Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Może być również stosowana do klasyfikacji norm i dokumentów normatywnych w bazach danych, bibliotekach, itp. Wszystkie standardy klasyfikowane na Portalu Rynku...

czytaj dalej


Polska Klasyfikacja Działalności Polska Klasyfikacja Działalności (PKD, od 1 stycznia 2010 PKD 2011)– jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki ([podmioty gospodarcze](http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy)). PKD (również PKD 2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas....

czytaj dalej


Certyfikacja – ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia określone wymagania, są zgodne z dana normą lub standardem. Certyfikacja jest częścią procesu oceny zgodności. Certyfikaty są często ograniczone w czasie, są wydawane przez niezależne jednostki certyfikujące wyznaczające standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez daną jednostkę. źródło:...

czytaj dalej