REGULAMIN

Regulamin Portalu Internetowego Certification Standards (zwanego dalej „Regulaminem”)

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Internetowego o nazwie Certification Standards w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych na Portalu Członków oraz Partnerów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal internetowy (z wyłączeniem stron spoza domeny csstandards.com ) jest prowadzony przez Certification Standards Portal Rynku Certyfikacji Łukasz Madej z siedzibą w Łambinowicach (zwaną dalej "csstandards.com").Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu serwisu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu jest proszony o niekorzystanie z serwisu csstandards.com.

II. Pojęcia i Definicje

 1. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Portalu Internetowego Certification Standards oraz prawa i obowiązki Członków oraz Partnerów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności "csstandards.com" z tytułu świadczenia usług.
 2. Partner - Partner Portalu Internetowego prowadzonego przez Administratora w celu dystrybucji Produktów Partnera. Partnerzy przed uzyskaniem dostępu do Portalu są weryfikowani przez Administratora.
 3. Członek - Członek portalu internetowego prowadzonego przez Administratora w celu dystrybucji Produktów Partnera. Członkami Portalu są podmioty zainteresowane nabyciem Produktów dystrybuowanych przez Partnera. Członkowie przed uzyskaniem dostępu do Portalu są weryfikowani przez Administratora.
 4. Profil Partnera – funkcjonalność, polegająca na udostępnieniu Partnerowi opcji publikowania swoich danych oraz treści na Portalu.
 5. Profil Członka – funkcjonalność, polegająca na udostępnieniu Członkowi opcji publikowania swoich danych oraz treści na Portalu.
 6. Administrator – firma Certification Standards Portal Rynku Certyfikacji, Łukasz Madej, z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 48-316 w Łambinowicach. Zarejestrowana w C.E. I. D.G. pod nr: NIP: 754-299-44-66, REGON: 161521719. Reprezentowana przez Pana Łukasz Madeja.

III. Oferowane usługi

Certification Standards jest portalem internetowym, umożliwiającym swoim Członkom i Partnerom wymianę informacji, oraz nawiązywanie kontaktów w zakresie pojęć związanych z procesami normalizacji, standaryzacji i certyfikacji. Jednocześnie serwis csstandards.com umożliwia Partnerom prezentacje informacji  o ich produktach i usługach, celem ułatwienia Członkom  dotarcia do właściwej oferty, ze względu na przyjęte kryteria wyboru oraz preferencje.

Serwis umożliwia wszystkim zainteresowanym:

 1. Czytanie materiałów informacyjnych zamieszczonych w Serwisie;
 2. Przeglądanie i wyszukiwanie produktów i usług Rynku Certyfikacji, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru;
 3. Przeglądanie podstawowych danych udostępnionych w profilach Członków i Partnerów.

Serwis umożliwia dodatkowo zarejestrowanym Członkom:

 1. Otrzymanie dostępu do panelu administracyjnego, umożliwiającego edycję informacji o Członku opublikowanych w serwisie csstandards.com.
 2. Przeglądanie przyporządkowanych do produktów ofert Partnerów wraz z ich danymi kontaktowymi oraz możliwością przesłania bezpośredniego zapytania ofertowego do Partnera.
 3. Przeglądanie profili Członków i Partnerów portalu.
 4. Możliwość wysyłania wiadomości do Partnerów portalu
 5. Możliwość korzystania z pomocy doradców.
 6. Uzyskanie premii zakupowej „Cashback” przy zakupach dokonanych za pośrednictwem portalu csstandards.com

 Serwis umożliwia dodatkowo zarejestrowanym Partnerom:

 1. Otrzymanie dostępu do panelu administracyjnego, umożliwiającego edycję informacji o Partnerze opublikowanych w serwisie csstandards.com., które umożliwią wyszukanie Partnera przez Członków serwisu, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.
 2. Stworzenie indywidualnej oferty produktów poprzez wybranie produktów z bazy csstandards.com lub zaproponowanie nowych.
 3. Publikację artykułów, aktualności i wydarzeń na portalu csstandards.com
 4. Możliwość wysyłania wiadomości do Członków portalu
 5. Możliwość korzystania z pomocy doradców.

iV. PRAWA I OBOWIĄZKI

Rejestrując Konto zarówno Członek jak i Partner wyrażają zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania.

W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, odpowiednio Członek lub Partner zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody i konieczności usunięcia konta.

Zabrania się zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie mogą zostać usunięte, a konta ich autorów zawieszone lub trwale usunięte przez Administratora.

Zabrania się udostępniania swojego konta innym podmiotom.

Zabrania się korzystania z kont należących do innych podmiotów.

Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości z serwisu csstandards.com w tym wiadomości o charakterze reklamowym.

Każda rejestracja w serwisie podlega weryfikacji przez Administratora. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Członka lub Partnera danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane lub zawiesić konto Członka lub Partnera do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania oraz innych materiałów zawartych w serwisie internetowym csstandards.com stanowią własność csstandards.com lub objęte są licencją na ich wykorzystanie. Użytkownik strony może pobierać treści serwisu na dowolny nośnik pamięci, drukować oraz przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora niezarejestrowany użytkownik serwisu nie może:

1. wykorzystywać serwisu csstandards.com ani żadnej z jego treści w celach komercyjnych;

2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

VI. TREŚĆ STRONY

Serwis internetowy csstandards.com oraz zamieszczone w nim treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa handlowego.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Certification Standards Portal Rynku Certyfikacji Łukasz Madej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszego serwisu internetowego.

VIII. UDOSTĘPNIONE TREŚCI, MATERIAŁY

Udostępnienie informacji lub materiałów serwisowi csstandards.com jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez serwis internetowy tych informacji lub materiałów wedle uznania Administratora, przetwarzania ich, modyfikacji oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Certification Standards Portal Rynku Certyfikacji Łukasz Madej zastrzega sobie prawo usuwania oraz modyfikowania treści zamieszczonych przez Członków i Partnerów w serwisie bez odrębnego zawiadomienia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Certification Standards Portal Rynku Certyfikacji Łukasz Madej zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Certification Standards Portal Rynku Certyfikacji Łukasz Madej poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.